Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als ouder heb je rechten en plichten. Hieronder vind je de belangrijkste.

Jeugdhulp

Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Deze hulp moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hulpverlening moet zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden en zo kort en zo licht mogelijk zijn als verantwoord is. Ook moet de hulp zo snel mogelijk plaatsvinden. In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

Recht op begeleiding

De pleegzorgorganisatie moet ouders informeren en betrekken bij de hulp. Het is mogelijk dat ouders intensievere begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vergroten van hun opvoedingsvaardigheden. Ook hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Recht op informatie

Ouders hebben recht op informatie. Over het opstellen van het hulpverleningsplan bijvoorbeeld. Afhankelijk van de leeftijd wordt ook de jeugdige hierbij betrokken. De pleegzorgorganisatie bespreekt regelmatig de stand van zaken met de ouder.

Vrijwillig of verplicht

Als een ouder zelf hulp zoekt en ermee instemt dat zijn kind bij pleegouders gaat wonen, is er sprake van vrijwillige plaatsing. De ouder behoudt dan het ouderlijk gezag over het kind en wordt betrokken bij belangrijke beslissingen. Als de kinderrechter beslist dat een ouder niet meer (volledig) verantwoordelijk is voor zijn kind, spreken we van een justitiële plaatsing. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Een ondertoezichtstelling (OTS): de ouder houdt het gezag over het kind. Het kind en de ouders krijgen begeleiding van een gezinsvoogd. Belangrijke beslissingen nemen ouders niet meer alleen maar samen met hun gezinsvoogd.
  • Voogdij: de rechter geeft de verantwoordelijkheid voor de opvoeding aan iemand anders. Dit is meestal een Gecertificeerde Instelling, die dan een voogd aanwijst.

Kinderbijslag

Als een kind uit huis is geplaatst kan het recht op kinderbijslag vervallen. Dat hangt onder andere af van de aantoonbare kosten die je als ouder voor je kind maakt. Meer informatie hierover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.