Veranderingen in 2015

Op 1 januari 2015 wordt de Jeugdwet van kracht. De gemeente coördineert vanaf die datum alle jeugdhulp. Wat betekent dit voor pleegkinderen en pleegouders?

Wat verandert er?

  • De Wet op de jeugdzorg komt te vervallen en wordt vervangen door de Jeugdwet;
  • Jeugdzorg wordt jeugdhulp;
  • De gemeenten worden inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp;
  • De Bureaus Jeugdzorg worden ‘gecertificeerde instellingen’;
  • Deze zogenoemde decentralisatie gaat gepaard met (forse) bezuinigingen.

Wat blijft hetzelfde?

  • Wie nu jeugdzorg krijgt, of op de wachtlijst staat bij een jeugdzorginstelling, krijgt in 2015 dezelfde hulp bij dezelfde behandelaar of organisatie. Bij de jeugdzorg geldt dat de zorg maximaal een jaar kan worden voortgezet, met uitzondering van pleegzorg.
  • Voor de pleegzorg geldt namelijk geen maximale duur voor deze zogenoemde continuïteit van zorg.

Welke gemeente gaat de zorg betalen (wat houdt het woonplaatsbeginsel in)?

In de Jeugdwet is het zogenaamde woonplaatsbeginsel opgenomen. Dit betekent dat de gemeente waarin de ouder(s) met gezag ten tijde van de aanmelding woonde(n), verantwoordelijk is voor de jeugdhulp en de financiering ervan. Als de voogdij bij een instelling of bij de pleegouders ligt, is de feitelijke verblijfplaats van de jeugdige leidend.

Wat moet een pleegouder doen als hij/zij een pleegkind uit een andere gemeente opvangt?

De pleegzorgaanbieder maakt over de financiering afspraken met de gemeenten die volgens het woonplaatsbeginsel financieel verantwoordelijk zijn. De pleegouder hoeft hier geen actie op te ondernemen.

Heeft de wetswijziging invloed op de plaatsing van een pleegkind?

Voor pleegzorg geldt een uitgebreide overgangsregeling. Pleegkinderen kunnen bij dezelfde pleegouder of pleegzorgaanbieder blijven zolang dat nodig is. Pleegkinderen gaan dus niet naar een ander pleeggezin of andere instelling omdat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen.

Hebben de bezuinigingen invloed op de pleegvergoeding?

Nee, de huidige regels voor de pleegvergoeding blijven van kracht en de bedragen voor de dagvergoeding en toeslagen worden voor 2015 geïndexeerd.

Kan de hoogte van de pleegvergoeding gaan verschillen tussen gemeenten?

Nee, het Rijk blijft de hoogte van de pleegvergoeding bepalen. De hoogte van de pleegvergoeding is dus niet afhankelijk van de gemeente waar de pleegouder woont.
De vergoeding voor bijzondere kosten staat hier los van, daarin kunnen per gemeente, per pleegzorgorganisatie en afhankelijke van het soort plaatsing (vrijwillig, jeugdbescherming of pleegoudervoogdij) wel verschillen zitten.

Bureau Jeugdzorg verdwijnt; wat betekent dat?

Per 1 januari 2015 verdwijnen de Bureaus Jeugdzorg. Daarvoor in de plaats komen ‘gecertificeerde instellingen’. Deze instellingen worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De vrijwillige hulpverlening van de Bureaus Jeugdzorg wordt overgedragen aan de gemeenten.

Wat verandert er aan toegang voor de jeugdhulp?

Op dit moment loopt alle toegang tot jeugdzorg via (een indicatiebesluit van) Bureau Jeugdzorg.
Per 1 januari 2015 komt er een onderscheid tussen de toegang tot jeugdhulp in het vrijwillig kader en in het gedwongen kader (ondertoezichtstelling en voogdij):

  • de toegang tot jeugdhulp in het vrijwillig kader loopt via de gemeente;
  • de toegang tot jeugdhulp in het gedwongen kader loopt via de gecertificeerde instelling en de kinderrechter.

De Jeugdwet geeft alleen op hoofdlijnen aan hoe de gemeente de toegang en het aanbod van jeugdhulp regelt. De verwachting is dat er verschillen gaan ontstaan in de wijze waarop de toegang is geregeld en het aanbod van jeugdhulp per gemeente.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd

Pleegzorg Nederland zoekt supergewone pleegouders

Lees meer